Diễn giả Nguyễn Hồng Trường, IDG Ventures Vietnam

Chủ nhật , Ngày 11/12/2011Diễn giả Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng Đại diện quỹ đầu tư ...

Chủ nhật , Ngày 11/12/2011Diễn giả Lê Chí Dũng, Trưởng ban chiến lược và đầu tư tập ...

Chủ nhật , Ngày 11/12/2011

 


Diễn giả Rita Nguyễn - Product & Marketing Director tại Skunkworks

Thứ năm , Ngày 05/05/2011