"Kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp tỷ USD" trên FBNC

Thứ hai , Ngày 03/03/2014

Chương trình chia sẻ của Joe Lonsdale diễn ra ngày 3/1/2014 và được phát tren sóng FBNC ngày 21/02/2014

Phần 1Phần 2Phần 3